Ulrich Beck - Risikosamfundet


  • Den tyske sociolog Ulrich Beck er meget kritisk overfor det senmoderne samfund og peger særligt på det han kalder risikosamfundet
  • Risikosamfundet er en konsekvens af samfundsudviklingen og de såkaldte risici er et grundvilkår i det senmoderne samfund, som er noget man ikke kan komme udenom
  • Det kan eksempelvis være alle de valg vi foretager os i dag, de kan umiddelbart virke fornuftige og rigtige nok, men senere hen vil det muligvis vise sig at være problematisk og måske endda farligt
  • Altså det Beck hævder er, at menneskets fulde ansvar for sit eget liv skaber utryghed og risici
  • Det der også kendetegner risikosamfundet er at det er menneskeskabte risici
  • I de tidligere samfundstyper kæmpede man mod de trusler, som naturen producerede (orkaner, oversvømmelser, tørke, jordskælv osv.). I dag er vores største trusler, de trusler som vi mennesker selv har produceret
  • Menneskeskabte trusler som f.eks. krige har altid eksisteret, forskellen er bare, at vi på grund af udviklingen i kommunikationsmidler er blevet meget mere bevidste omkring de ting er truer os
  • Beck mener at individet i det senmoderne samfund på en eller anden måde må lære at leve med bevidstheden om, at uanset hvad man gør, så kan det være forbundet med risici. Overalt er det senmoderne samfund præget af risici, og selvom vi mennesker hele tiden forsøger at minimere risikoen for at udsætte os selv for fare, så kan vi aldrig være helt sikre. Netop det skal vi lære at leve med ifølge Beck
  • Denne bevidsthed om risici bliver også større gennem medierne, som på ekstrem vis er med til at understrege at vi lever i et risikosamfund
  • Risici i dag kan eksempelvis være terror, A-våben, CO2 udledning og forurening generelt, krig osv.