I og med verden er blevet mere globaliseret og at mange samfund er multikulturelle samfund skal det senmoderne menneske forholde sig til forskellige kulturer. Når vi skal forholde os til disse kulturer, der er forskellig fra vores egen, sorterer og fortolker vi den ind i vores egne kulturelle referencer. Vi tager altså oftest fx "Dansk-kultur-brillerne" på, når vi bliver konfronteret med andre kulturer.

Ofte bedømmer vi andre kulturer ud fra de normer, værdier og traditioner, der er i vores egen kultur. dette kaldes etnocentrisme. Har man altid en etnocentristisk tilgang til andre kulturer er der fare for, at man automatisk vurderer andre kulturer som negative, fordi de er forskellige fra ens egen. Dette kan nemt føre til stereotyper og fordomme.

En stereotyp er en generaliseret opfattelse af andre, hvor man ud fra gruppetilhørsforhold, eller i dette tilfælde kultur, afgør, hvem og hvordan fremmede er. Har man fx haft en dårlig oplevelse med én udlænding, kan man i fremtiden behandle alle udlændinge med forbehold. Man ser altså ikke forskellige individer men kun kategorier af mennesker. Det enkelte individ konfronteres som en del af socialisationsprocessen med stereotyper, og dermed bliver de optaget som den enkeltes værdier og normer, på denne måde bliver stereotyperne en fast måde at se omverden på for det enkelte individ. Men ligesom stereotyperne bliver indlært, kan de altså også aflæres.

En ​fordom ​er på forhånd at dømme nogle, fordi vi forventer at de har nogle bestemte oftest negative karakteristika. Ligesom med stereotyper bedømmer vi altså en hel gruppe til at gøre noget bestemt eller have bestemte karakteristika fordi vi har oplevet/hørt om, at én fra samme gruppe gør det. Har man fx oplevet at én muslim har bedt 11 gange om dagen, kan man have den fordom, at alle muslimer beder 11 gange om dagen.

At nedbryde stereotyper og fordomme
Den amerikanske sociolog Gordon W. Allport udarbejdede i 1950'erne en teori om hvorfor fordomme opstår mellem etniske grupper. Han påstod, at fordomme og stereotyper forstærkes, når folk fra forskellige grupper ikke mødes. På denne måde får de nemlig aldrig be- eller afkræftet deres fordomme eller stereotyper.
Allport udarbejdede på baggrund af denne iagttagelse kontaktteorien, der går ud på, at de forskellige grupper skal mødes for at nedbryde stereotyperne og fordommene. Kun på denne måde vil de kunne opleve den modsatte gruppes egentlige opførsel og møde individer frem for grupper.