EU's institutionerKommissionen
K
ommissionens medlemmer (kommissærerne) udpeges af medlemslandendes regeringer, og disse har eneret på at fremsætte et lovforslag i EU. Der er en kommissær repræsenteret fra hvert medlemsland, dvs. at der d. 1 juli 2013 vil være 28 kommissærer. Kommissionen har til formål, at sørge for at beslutninger bliver ført ud i livet. Dvs. de holder øje med at medlemslandene overholder de love og traktater der bliver vedtaget. De varetager ikke nationale interesser, men derimod fællesskabets.

Ministerrådet
Ministerrådet er EU’s mest magtfulde institution, da lovgivningen vedtages af landenes ministre. Stemmefordelingen i Ministerrådet er vigtig, da den er afgørende for staternes magt, når der skal træffes beslutninger.
Lande
Stemmer
Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien
29
Spanien, Polen
27
Rumænien
14
Holland
13
Belgien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Portugal
12
Østrig, Sverige, Bulgarien
10
Danmark, Irland, Litauen, Slovakiet, Finland
7
Cypern, Estland, Letland, Luxembourg, Slovenien
4
Malta
3
I alt
345
Umiddelbart kan det virke uretfærdigt, at landene ikke har lige mange stemmer, men dette skyldes at antallet af stemmer afgøres ud fra landenes indbyggertal.

For at et forslag kan vedtages med kvalificeret flertal i Ministerrådet, kræver det af tre følgende betingelser er opfyldt:
 • Kvalificeret flertal: 255 ud af de 345 stemmer
 • Flertal af medlemslande
 • Flertal på 62 % af EU’s befolkning

Overstående betingelser ændres dog i 2014, således at der kun skal opfyldes to betingelser for at vedtage beslutninger med kvalificeret flertal, en ændring der er til fordel for de store lande, da det herefter vil være mængden af indbyggere der spiller en afgørende rolle:
 • Mindst 55% af medlemslandene skal stemme for.
 • Flertal på 65% af EU’s befolkning.

Europa-Parlamentet
Oprindeligt var Europa-Parlamentet rådgivende for Kommissionen og Ministerrådet, men er i dag langt mere betydningsfuldt, da hovedparten af EU’s lovgivning skal godkendes i parlamentet. Europa-Parlamentet kan derudover afsætte Kommissionen og godkender EU’s budget.Europa-Parlamentet består af 736 direkte folkevalgte medlemmer fra medlemslandene, heriblandt er der 13 danske, der sidder i en periode på fem år. Parlamentet holder til i Strasbourg i Frankrig, men møderne holdes både i Strasbourg og i Bruxelles i Belgien.
 • Forordninger og direktiver
  Der findes to slags EU-love, forordninger og direktiver. Forordninger er en bindende retsakt, og skal følges af alle medlemslande i EU.
  Direktiver er en retsakt, der fastsætter de mål, som de enkelte EU-lande skal opnå. Det er dog op til det enkelte land at beslutte, hvordan og hvorledes man ønsker at opnå dette mål.


EU-domstolen
 • Den sidste meget betydningsfulde institution er EU-domstolen, der er den øverste dømmende myndighed i EU. Domstolen blev oprettet i 1952 og ligger i Luxembourg.
 • Domstolens vigtigste opgave er at dømme i sager om EU-retten, og derudover skal den sikre, at EU-retten bliver overholdt, fortolket og anvendes på samme måde i hele EU.
 • EU-domstolens rolle er således at sikre en ensartet tolkning af EU-reglerne, og den kan afgøre sager, hvor medlemslande, EU-institutioner, virksomheder og enkeltpersoner er parter.
 • EU-domstolen består af 27 (28 efter d. 1 juli 2013)dommere, dvs. én fra hvert medlemsland. Disse repræsentanter bliver udnævnt af medlemslandenes regeringer for seks år ad gangen.
 • Dommerne skal være uafhængige hvilket betyder, at der ikke må tages særligt hensyn til de enkelte medlemslandes interesser.
 • Udover 27 dommere består Domstolen også af otte generaladvokater, som har til opgave at komme med et upartisk og uafhængigt forslag til en afgørelse til dommen.Stillinger i EU:

Hele ideen med disse stillinger er for at gøre det nemmere at repræsentere hele EU i stedet for at skulle spørge hver enkelt land om forskellige ting. De er repræsentanter for EU i verden.

Præsidenten - En person der skal hjælpe med at indgå kompromiser landene mellem. Det giver for nogen god mening at når vi fører en samlet politik, så er der også en formand for det hele, der udtaler sig indenrigs i EU, dette er også præsidentens opgave, samt at mødes med andre statsoverhoveder i politisk regi.
En EU "udenrigsminister" - skal gøre det nemmere for EU at samle deres holdninger til en samlet holdning, som de giver videre til pågældende, for så at varetage deres interesser i udlandet, sammen med præsidenten.