- Mikro- og makroøkonomi

I Mikroøkonomien studerer man økonomien ud fra det enkelte markeds eller den enkelte aktørs synsvinkel. I Makroøkonomien studerer man de store sammenhæng i økonomien ud fra hele samfundets synsvinkel.

- Eksternaliteter: positive og negative for forbrugere og firmaer

Nogle negative eksternaliteter for forbrugerne er den øgede produktion af CO2 og større udledning af spildevand. Positive eksternaliteter for forbrugere er større købekraft og arbejde. Negative eksternaliteter for firmaer er lav efterspørgsel, økonomisk krise, miljøkrav, højt skatteniveau.
Positive eksternaliteter for firmaer er skattelettelser, højkunjunktur og lav inflation.

- Hvad er velfærd sammenlignet med velstand?

Velfærd er de blødere værdier som gratis sygehushjælp, folkeskoleuddannelse, gratis lægetjek og til dels gratis gymnasieuddannelse. Velstand erde hårdere værdier som større egenkapital, pension, SU.

- Statens indtægter og udgifter
Statens indtægter er skat, afgifter, bøder, moms.
Statens udgifter er SU, Pension, dagpenge og andre velfærdsydelser. vedligeholdelse og drift af sygehuse samt folkeskoler og gymnasier. udover dette betales der også løn til folkeskolelærere, gymnasielærere og alle andre offentlige ansatte på hospitaler, biblioteker og plejehjemspersonale.

- Forskel mellem statsgæld og udlandsgæld
Statsgælden er forholdet mellem udgifter og afgifter staten har. Udlandsgælden er den samlede gæld hele Danmark har (privat personers gæld, virksomheders gæld osv.).

- velfærdsstatens udfordringer: forsørgerbyrde, indvandring og lyst til at arbejde mere (arbejdskraft), indre og ydre pres på velfærdsstaten, asymmetri i holdninger og krav til velfærdsstaten

http://mind42.com/mindmap/4e58847d-25d4-4103-9f01-5c62c5605f40?rel=url


- brugerbetaling, privatisering, udlicitering
Brugerbetaling er hvor borgerne skal betale forskellige ydelser selv som lægehjælp eller til studieturen i gymnasiet. Privatisering er når de offentlige ydelser kan gives af fx privathospitaler i stedet. Udlicitering er når det offentlige giver andre virksomheder opgaver for at lette det offentliges arbejde. som rengøring i en kommunal bygningen.


- Høj- og lavkonjunkturer

Højkonjunktur er hvor væksten er høj, arbejdsløshedne er lav og inflationen er høj
Lavkunjunktur er hvor arbejdsløsheden er høj, væksten er lav og inflationen er også lav